Japanese Language: Numbers, Days, Dates

 

 

Numbers
Arabic number Japanese word Day of month Month name Day of week
0 ze-ro, re-i .... .... ....
1 ichi tsuitachi ichu gatsu nichi yobi (sun-day)
2 ni futsuka ni gatsu getsu yobi (moon-day)
3 san mikka san gatsu ka yobi (fire-day)
4 shi, yon yokka shi gatsu sui yobi (water-day)
5 go itsuka go gatsu moku yobi (tree-day)
6 roku muika roku gatsu kin yobi (money-day)
7 shichi, nana nanoka shichi gatsu do yobi (earth-day)
8hachi, nanayoo-kahachi gatsu
9ku, kyukokonokaku gatsu
10jutoo-kaju gatsu
11ju ichiju ichi nichiju ichi gatsu
12ju niju ni nichiju ni gatsu
13ju sanju san nichi
14ju shi, ju nanaju yokka
15ju goju go nichi
16ju rokuju roku nichi
17ju shichi, ju nanaju shichi nichi
18ju haichiju haichi nichi
19ju kyu, ju kuju ku nichi
20ni juhatsuka
21ni ju ichini ju ichi nichi
22ni ju nini ju ni nichi
23ni ju sanni ju san nichi
24ni ju shi, ni ju nanani ju yokka
25ni ju goni ju go nichi
26ni ju rokuni ju roku nichi
27ni ju shichi, ni ju nanani ju shichi nichi
28ni ju haichini ju haichi nichi
29ni ju kyu, ni ju kuni ju ku nichi
30san jusan ju nichi
31san ju ichisan ju ichi nichi
32san ju ni
......
40yon ju
50go ju
60roku ju
70shichi ju, nana ju
80hachi ju
90kyu ju
100hyaku
200ni hyaku
300san byaku
400yon hyaku
500go hyaku
600ropyaku
700nana hyaku
800hap-pyaku
900kyuhyaku
1000sen
2000ni sen
3000san zen
4000yon sen
5000go sen
6000roku sen
7000nana sen
8000hassen
9000kyusen
10000ichiman
11000ichiman sen
100,000ju man
1,000,000hyaku man
10,000,000sen man